iWELL
 • Преглед

  Проект iWell е фокусиран върху това да даде възможност на учениците от началните училища, на възраст 6 – 12 години, да водят здравословен начин на живот в онлайн среда и да подобри тяхното социално благополучие.

  По-доброто здраве е от основно значение за постигане на благополучие и щастие, тъй като има научни доказателства в подкрепа на това, че по-здравите популации са склонни да живеят по-дълго и да имат по-добър темп на развитие (СЗО, 2015)

  С акцент върху здравето и социалното благополучие на учениците, проектът обръща внимание на развитието на техните умения за здравна грамотност и създаването на подкрепяща среда, която да им позволи да контролират детерминантите на своето здраве и да „подобрят собственото си здраве“.

  В днешно време благополучието на учениците в европейските училища се превърна в предизвикателство за много преподаватели, отчасти поради нуждите на новия дигитален свят. Необходимост, която директно възниква от това, е да се разработят ефективни инструменти за учениците, така че те да имат здравословен онлайн живот (СИЦ, 2020). По-конкретно, Европейската комисия обръща внимание на онлайн безопасността и дигиталното благополучие на младите хора. Според Програмата за цифрови технологии на Европа, действията и политиките на ЕС трябва да се съсредоточат върху максимизирането на ползите, които дигиталната ера може да донесе до 2020 г. От съществено значение е, че всички преподаватели и училищни ръководители трябва да придобият необходимите умения, за да научат своите ученици да се възползват максимално от този голям потенциал, който им се предоставя (Eurydice, 2018), както и да подобрят своите умения за здравословен начин на живот и за дигитална грамотност.

  Съществуват обаче значителни научни доказателства, които показват, че младите хора нямат подходящите умения, от които човек се нуждае в новия дигитален свят (Европейска комисия, 2015 г.). Всяка форма на злоупотреба с интернет може да застраши благополучието на учениците, както и техния успех в училище (ОИСР, 2017). Освен това, според проучването на Програма за международна оценка на уменията на възрастните (PIAAC), има тревожна необходимост да се развият житейските умения на младите хора, за да се повиши тяхното благополучие.

  Понастоящем опознаването на дигиталния свят е процес, който се провежда сред връстници и се концентрира главно върху развлеченията. Научните данни показват, че младите хора предпочитат да използват интернет за онлайн игри и за да посещават уебсайтове на социални мрежи. Сред страните-членки на ЕС се изразява преобладаваща загриженост по отношение на използването на интернет и онлайн безопасността, както и дигиталното благополучие на децата. По-конкретно, изследванията показват, че неподходящото използване на интернет е довело до поведенчески промени на младите хора, като повишаване на самотата сред тях и необходимостта от избягване на чужда компания, с цел да останат сами, за да сърфират в интернет (Eвростат, 2015). Освен това, много млади хора не са могли да се справят със случаи на излагане на неподходящо онлайн съдържание, което е довело до стрес и / или агресия.

 • Цели

  Проектът iWell ще постави акцент върху:

  • Подкрепа и надграждане капацитета на преподавателите да станат „активни здравни агенти“, с цел насърчаване на здравната грамотност и социалното благополучие на своите ученици чрез специална учебна програма и иновативни практики на преподаване.

  • Подобряване на дигиталните и житейски умения (вземане на решения, социални умения и самочувствие) на учениците от началните училища, като се набляга на поддържането на здравословен баланс на използването на цифрови медии, чрез разработването на иновативни материали (например Библиотека с комикси, Мини игри за здравна грамотност и Учебен материал).

  • Улесняване процеса на преподаване за развиване на здравна грамотност и умения за критично мислене на учениците, свързани с тяхната онлайн безопасност, както и за подобряване на учебния процес, чрез разработване на игрови ресурси, учебни материали и онлайн курс със свободен достъп.

  • Предоставяне на европейските преподаватели на нови подходи и методологии за ИКТ, основани на изследвания и доказателства, за насърчаване на социалната интеграция и за въвеждане на нови инструменти в учебните дейности чрез разработването на Наръчник за здравна грамотност с препоръки за политики и практики.

 • Резултати

  IO1: Библиотека с комикси на тема здраве
  В подкрепа изграждане капацитета на преподавателите за превръщането им в „активни здравни агенти“ за насърчаване на здравната грамотност и социалното благополучие на техните ученици, ще бъде разработeн набор от комикси (библиотека), които ще подпомогнат преподавателите да насърчат учениците на възраст 6 – 12 години да водят здравословен онлайн живот и да повишат социалното си благополучие. Комиксите ще са адаптирани така че да се гарантира, че съдържанието е подходящо за възрастта на учениците и е предварително одобрено от здравни специалисти

  IO2: Учебен план и учебни материали за преподаватели
  Учебната програма и иновативните практики на преподаване, разработени в рамките на проекта iWell, ще дадат възможност на учителите да проучат различни начини за подкрепа на учениците да водят здравословен онлайн живот, като посредничат, за да им помогнат да използват на практика своите житейски умения, така че да живеят в новия дигитален свят.

  IO3: Мини игри за здравна грамотност
  Мини игрите, насърчаващи здравната грамотност, са насочени към ученици от началното училище, които трябва да вземат решения при симулация на реален сценарий, свързан със зависимостта при използване на компютри, кибертормоз, онлайн ситуации, които са опасни и други възможни ситуации от реалния живот, с които те се сблъскват. По време на тези сценарии от учениците ще се изисква да приложат на практика някои от своите житейски умения, за да преодолеят препятствията и да се справят с реални ситуации. Сценариите формират учебния процес на игровата среда, а сторибордовете ще придружават съдържанието на сценариите и допълват игровата среда с атрактивни илюстрации и изображения.

  IO4: Професионално развитие на учителите – онлайн курс със свободен достъп
  Проектът цели да улесни процеса на преподаване с цел развиване на здравна грамотност и умения за критично мислене на учениците за тяхната онлайн безопасност и за увеличаване на техните възможности за учене в училище чрез разработване на игрови ресурси, учебни материали и онлайн курс със свободен достъп.

  IO5: Наръчник за здравна грамотност с препоръки за политики и практики
  Проектът предоставя на европейските преподаватели нови подходи и методологии за ИКТ, и доказателства, основани на изследвания, за да насърчат социалната интеграция и да въведат нови инструменти в учебните дейности чрез разработването на Наръчник за здравна грамотност с препоръки за политики и практики.

 • Методология

  При разработване на резултатите, консорциумът на проекта ще използва метод на споделено участие и подход „отдолу нагоре“, с цел да се осигури постигането на резултати с високо качество. Проектът предлага подход на споделено учене, за да насърчи здравната грамотност и дигиталното благополучие, като всеки от партньорите в проекта ще работи съвместно със заинтересованите страни на местно ниво, така че разработването на всички резултати да бъде съобразено със съответните специфики на местните условия.

  В допълнение, ще се използва подход на здравно образование, основан на умения като „ефективно средство за промяна на здравословното поведение, като тази промяна е устойчива“ (Schools & Health Organization, 2018). Въпреки че този подход е сравнително нов; той е широко приложим и все по-често използван от широката общественост.

 • Партньори

  Прочетете повече
  Прочетете повече
  Прочетете повече
  Прочетете повече
  Прочетете повече
  Прочетете повече

  Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази уебстраница и цялото ѝ съдържание отразяват само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.
  [Проект №: 2020-1-BG01-KA201-079041]
  Privacy Policy