iWELL
 • Επισκόπηση

  Το πρόγραμμα iWell επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση των μαθητών του δημοτικού σχολείου, ηλικίας 6-12 ετών, ώστε να ζουν μια υγιή διαδικτυακή ζωή και να ενισχύουν την κοινωνική τους ευημερία. Τα καλά επίπεδα υγείας είναι ζωτικής σημασίας για την ευημερία και την ευτυχία, καθώς υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που υποστηρίζουν ότι οι υγιέστεροι πληθυσμοί τείνουν να ζουν περισσότερο και να έχουν καλύτερο ρυθμό ανάπτυξης (WHO, 2015).

  Με έμφαση στην υγεία και την κοινωνική ευημερία των μαθητών, το έργο δίνει προσοχή στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους ως προς τον γραμματισμό υγείας και στη δημιουργία υποστηρικτικών περιβαλλόντων που θα τους επιτρέψουν να ελέγχουν τους καθοριστικούς παράγοντες της υγείας τους και να «βελτιώνουν την υγεία τους».

  Στις μέρες μας, η ευημερία των μαθητών στα ευρωπαϊκά σχολεία έχει γίνει μια πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουν πολλοί εκπαιδευτικοί, εν μέρει λόγω των αναγκών του νέου ψηφιακού κόσμου. Ένα κενό που προκύπτει άμεσα από αυτό είναι η ανάπτυξη αποτελεσματικών εργαλείων για να έχουν οι μαθητές μια υγιή διαδικτυακή ζωή (JCR, 2020). Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην ηλεκτρονική ασφάλεια και την ψηφιακή ευημερία των νέων. Σύμφωνα με το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη, οι δράσεις και οι πολιτικές της ΕΕ θα πρέπει να επικεντρωθούν στη μεγιστοποίηση του όφελους που μπορεί να αποφέρει η ψηφιακή εποχή έως το 2020. Είναι σημαντικό όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές των σχολείων να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να διδάξουν στους μαθητές τους πώς να επωφελούνται στο έπακρο από αυτές τις μεγάλες δυνατότητες που τους παρέχονται (Eurydice, 2018) και να προσπαθήσουν να ενισχύσουν την υγεία και τις δεξιότητές τους σε θέματα ψηφιακού γραμματισμού. Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικά ερευνητικά στοιχεία, τα οποία δείχνουν ότι οι νέοι δεν διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες που χρειάζεται ένα άτομο στον νέο ψηφιακό κόσμο (European Commission, 2015). Οποιαδήποτε μορφή κακής χρήσης του διαδικτύου θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ευημερία των μαθητών, καθώς και την επιτυχία τους στο σχολείο (OECD, 2017). Επιπλέον, σύμφωνα με την έρευνα PIAAC, υπάρχει ανησυχητική ανάγκη για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων ζωής των νέων για τη βελτίωση της ευημερίας τους.

  Επί του παρόντος, η εκμάθηση του ψηφιακού κόσμου είναι μια διαδικασία που λαμβάνει χώρα μεταξύ συνομηλίκων και επικεντρώνεται κυρίως στην ψυχαγωγία. Τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι οι νέοι προτιμούν να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για διαδικτυακά παιχνίδια και να επισκέπτονται ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ εκφράζεται μια κυρίαρχη ανησυχία όσον αφορά τη χρήση του διαδικτύου και την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο και την ψηφιακή ευημερία. Συγκεκριμένα, έρευνες έδειξαν ότι η ακατάλληλη χρήση του διαδικτύου είχε ως αποτέλεσμα αλλαγές στη συμπεριφορά των νέων, όπως η αύξηση της μοναξιάς και η ανάγκη αποφυγής της παρέας άλλων ανθρώπων για να μείνουν μόνοι τους και να σερφάρουν στο διαδίκτυο (Eurostat, 2015). Επιπλέον, πολλοί νέοι δεν ήταν σε θέση να διαχειριστούν περιπτώσεις έκθεσης σε ακατάλληλο διαδικτυακό περιεχόμενο που είχαν ως αποτέλεσμα άγχος ή/και επιθετικότητα.

 • Στόχοι

  Το έργο iWell θα δώσει έμφαση σε:

  • Υποστήριξη και ανάπτυξη της ικανότητας των εκπαιδευτικών να γίνουν “ενεργοί παράγοντες υγείας”, ώστε να προωθήσουν τον υγειονομικό αλφαβητισμό και την κοινωνική ευημερία των μαθητών τους μέσω ενός προσαρμοσμένου προγράμματος σπουδών και καινοτόμων διδακτικών πρακτικών.

  • Ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων ζωής (λήψη αποφάσεων, κοινωνικές δεξιότητες και αυτοπεποίθηση) των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίνοντας έμφαση στη διατήρηση μιας υγιούς ισορροπίας των ψηφιακών μέσων προς χρήση μέσω της ανάπτυξης καινοτόμου υλικού (π.χ. βιβλιοθήκη κόμικς, μίνι παιχνίδια για τον αλφαβητισμό της υγείας και εκπαιδευτικό υλικό).

  • Διευκόλυνση της διδακτικής διαδικασίας για την ανάπτυξη του γραμματισμού υγείας και των δεξιοτήτων κριτικής σκέψης των μαθητών για την ασφάλειά τους στο διαδίκτυο και τη μεγιστοποίηση των μαθησιακών τους ευκαιριών στο σχολείο μέσω της ανάπτυξης παιχνιδοποιημένων πόρων, εκπαιδευτικού υλικού και ενός MOOC.

  • Παροχή στους Ευρωπαίους εκπαιδευτικούς νέων προσεγγίσεων, μεθοδολογιών ΤΠΕ και ερευνητικών στοιχείων για την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και την ενσωμάτωση νέων εργαλείων στις διδακτικές δραστηριότητες μέσω της ανάπτυξης μιας εργαλειοθήκης με συστάσεις πολιτικής και πρακτικής.

 • Αποτελέσματα

  ΠΠ1: Βιβλιοθήκη Κόμικς Υγείας
  Στο πλαίσιο της υποστήριξης και της ανάπτυξης της ικανότητας των εκπαιδευτικών να γίνουν «ενεργοί παράγοντες υγείας» (“active health agents”) για την προώθηση του γραμματισμού υγείας και της κοινωνικής ευημερίας των μαθητών τους, θα αναπτυχθεί μια σειρά από κόμικς που αναμένεται να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς να ενδυναμώσουν τους μαθητές του δημοτικού σχολείου, ηλικίας 6-12 ετών, ώστε να έχουν μια υγιή διαδικτυακή ζωή και να ενισχύσουν την κοινωνική τους ευημερία. Η αφήγηση των κόμικς θα προσαρμοστεί ώστε να διασφαλιστεί ότι το κατάλληλο για την ηλικία περιεχόμενο παρουσιάζεται και εγκρίνεται από τους επαγγελματίες υγείας πριν από τις εφαρμογές με τους μαθητές.

  ΠΠ2: Αναλυτικό Πρόγραμμα και Εκπαιδευτικό Υλικό για Εκπαιδευτικούς
  Το πρόγραμμα σπουδών iWell και οι καινοτόμες πρακτικές διδασκαλίας δίνουν την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να διερευνήσουν τρόπους ενδυνάμωσης των μαθητών ώστε να ζήσουν μια υγιή διαδικτυακή ζωή με τη διαμεσολάβηση, για να τους βοηθήσουν να χρησιμοποιήσουν πρακτικά τις δεξιότητες ζωής τους για να ζήσουν στον νέο ψηφιακό κόσμο.

  ΠΠ3: Μίνι-παιχνίδια για τον γραμματισμό υγείας
  Τα μίνι-παιχνίδια που προάγουν τον γραμματισμό υγείας απευθύνονται σε μαθητές δημοτικού οι οποίοι θα πρέπει να λάβουν αποφάσεις για να βιώσουν μια προσομοίωση ενός πραγματικού σεναρίου που σχετίζεται με τον εθισμό στη χρήση των υπολογιστών, τον διαδικτυακό εκφοβισμό, τις επιζήμιες καταστάσεις στο διαδίκτυο και άλλες πιθανές καταστάσεις της πραγματικής ζωής που αντιμετωπίζουν. Κατά τη διάρκεια αυτών των σεναρίων, οι μαθητές του δημοτικού σχολείου, καλούνται να εφαρμόσουν στην πράξη ορισμένες από τις δεξιότητες ζωής τους για να ξεπεράσουν εμπόδια και να χειριστούν καταστάσεις της πραγματικής ζωής. Τα σενάρια αποτελούν τη μαθησιακή διαδικασία του παιχνιδοποιημένου περιβάλλοντος και τα Storyboards συνοδεύουν το περιεχόμενο των σεναρίων και συμπληρώνουν το περιβάλλον με ελκυστικές εικονογραφήσεις και εικόνες.

  ΠΠ4: MOOC Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών
  Το έργο διευκολύνει την εκπαιδευτική διαδικασία για την ανάπτυξη του γραμματισμού σε θέματα υγείας και των δεξιοτήτων κριτικής σκέψης των μαθητών για την ασφάλειά τους στο διαδίκτυο και τη μεγιστοποίηση των μαθησιακών τους ευκαιριών στο σχολείο μέσω της ανάπτυξης παιχνιδοποιημένων πόρων, εκπαιδευτικού υλικού και ενός MOOC.

  ΠΠ5: Εργαλειοθήκη για τον Γραμματισμό Υγείας με Συστάσεις πολιτικής και Πρακτικής
  Το έργο παρέχει στους Ευρωπαίους εκπαιδευτικούς νέες προσεγγίσεις, μεθοδολογίες ΤΠΕ και ερευνητικά στοιχεία για την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και την ενσωμάτωση νέων εργαλείων στις διδακτικές δραστηριότητες μέσω της ανάπτυξης μιας εργαλειοθήκης με συστάσεις πολιτικής και πρακτικής.

 • Μεθοδολογία

  Η κοινοπραξία του έργου iWell χρησιμοποιεί μια συμμετοχική μέθοδο, μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω για τον σχεδιασμό των αποτελεσμάτων του έργου, προκειμένου να διασφαλίσει την ανάπτυξη ποιοτικών αποτελεσμάτων και δραστηριοτήτων. Το έργο προτείνει μια προσέγγιση συμμετοχικής μάθησης για την προώθηση του γραμματισμού υγείας και της ψηφιακής ευημερίας και οι εταίροι συνεργάζονται με τους τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς για να διασφαλίσουν ότι η ανάπτυξη όλων των πνευματικών εκροών μπορεί να αναχθεί σε ανάγκες που αφορούν τον χρόνο και τον τόπο.

  Επιπλέον, υιοθετείται η προσέγγιση της αγωγής υγείας που βασίζεται σε δεξιότητες ως αποτελεσματικό μέσο αλλαγής των συμπεριφορών υγείας, με την αλλαγή αυτή να είναι βιώσιμη (Schools & Health Organisation, 2018). Παρότι πρόκειται για σχετικά νέα προσέγγιση, είναι ευρέως εφαρμόσιμη και χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο από το ευρύ κοινό.

 • Εταίροι

  Πληροφορίες
  Πληροφορίες
  Πληροφορίες
  Πληροφορίες
  Πληροφορίες
  Πληροφορίες

  Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτός ο δικτυακός τόπος και όλα τα περιεχόμενά του αντανακλούν τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν
  [Αριθμός έργου: 2020-1-BG01-KA201-079041]
  Privacy Policy